Tag: Samsung

Samsung muốn làm lành với Apple?
Trái ngược với những phát ngôn của Chủ  tịch Samsung là J.K. Shin cuối tháng trước, người đại diện của